Tanec je skrytý jazyk duše...

Graffiti

14. října 2007 v 12:08 |  Graffiti
Počátky graffiti se datuje koncem 60. let. Původy graffiti sahají až k počátkům historie člověka. Graffiti byly nalezeny na egyptských monumentech či na zdech v Pompei. Slovo Graffiti je množné číslo od italského slova "grafficar", což znamená kresby, škrábanice, nebo zprávy, které jsou malované na zeď.
V sedmdestátých letech bylo graffiti často používáno politickými aktivisty a hlavně gangy, které tak označovaly hranice svého teritoria. Nejvíce pomalovaných zdí a taggů bylo ve Philadelphii, odkud pochází mnoho známých writerů. Pensylvánie zas byla na konci šedesátých let rodištěm bombingu. Nejznámější writeři, kteří se v té době věnovali bombingu, byli CORNBREAD a COOL EARL, jejichž jména se objevily po celém městě. Není však prokázáno, že právě tento koncept měl vliv na scénu v New York City.
Kolébkou writingu jsou neworské čtvrti Bronx a Brooklyn. Writing vznikl z touhy proslavit své jméno za hranice rodného ghetta. Už v 60. letech nechávali ilegální sprejeři své monogramy - taggy - ve všech amerických velkoměstech. Nejznámější byl řecký teenager Demetrius, zvaný TAKI 183, který pracoval jako poštovní doručovatel.
Protože se neustále pohyboval na ulicích a v metru, nechával po sobě taggy. Na základě toho, že neobvyklé jméno s číslovkou se objevovalo na každém rohu, o něm v roce 1971 New York Times napsali článek. TAKI 183 se tak velmi proslavil a jeho taggy se stali impulsem pro vznik nového pouličního umění - GRAFFITI. Avšak jedni z prvních writerů byli JULIO 204, FRANK 207 a JOE 136. V Brooklynu pak působil známý Friendly Freddie.
Brzy se objevilo tolik nápisů, že writeři hledali způsob, jak na sebe upozornit. Snažili se tedy vytvořit tagg, který by byl jedinečný.
Mezi další známé writery NYC můžeme jmenovat SLY II, LEE 163d, PHASE 2 a TRACY 168. "The Subway", dráhy newyorského metra, se záhy staly hlavním terčem writerů. Styl je jeden z nejdůležitějších aspektů graffiti. Čím originálnější graffiti bylo, tím uznávanější byl daný writter či writing crew. Jedna z prvních respektovaných crew byla The ExVandals, The Independent Writers a Wanted. The Wanted byla založena Tracym 168 v roce 1972. Toto seskupení mělo již v 70. letech více jak 70 členů.
Dalšími známými writing crew byli the Magic, Inc., the Three Yard Boys, the Vanguards, the Ebony Dukes, the Writers Corner 188, The Bad Artists, the Mad Bombers, the Death Squad, the Mission Graffiti, the Rebels, the Wild Style, the Six Yard Boys, and the Crazy 5.
Gangy využívaly graffiti k vyznačení svého území. Nejčastěji se však nápisy a kresby objevovaly ve stanicích metra, na vlacích, autobusech a mostech.
Velký vliv na další vývoj umění graffiti měl newyorský writer Fred Brathwaite, známý jako Fab 5 Freddy, který založil crew FAB 5 a později byl osloven jako speaker-moderátor v pořadu MTV RAPS YO!
Další významná událost v historii graffiti byl článek v The Village Voice, ve kterém Fab 5 Freddy uvedl, že writeři musí být chápáni jako antisociální element, prostřednictvím graffiti pak vyjadřují svou osobnost a chápání světa, ve kterém žijí. Zejména pak jako první poukázal na to, že graffiti a rap music jsou elementy, které vycházejí z jedné kultury.
Inovace stylu a způsobu malování písmen došlo kolem roku 1974. New York City bylo ve finanční krizi, komunikace a podchody nebyly udržované, což mělo za následek pravděpodobně největší expanzi bombingu v historii města. Objevují se throw upy - rychle vytvořené kresby ztroze vybarvené z jednoduchým obrysem. V této době je mezi writery velká rivalita, vše graduje obrovskými nápisy na vlakových soupravách.
V roce 1979 Lee Quinones a známý Fab 5 Freddie otevřeli v Římě výstavu graffiti. Na začátku osmdesátých let se vývoj graffiti dramaticky zpomalil, což bylo způsobeno několika faktory, které přímo souviseli z životem na ulici.
Obchod s drogami, především s kokainem rostl, získat střelnou zbraň nebylo těžké. Klima v ulicích bylo napjaté. Zákony omezující prodej sprayů přitvrdili, krádeže rostly. Metropolitní dopravní síť uvolnila ze svého rozpočtu více finančních prostředků, které byly určené pro zamezení tvorby a celkovou likvidaci graffiti ve městě. Veřejné komunikace byly lépe hlídané. Velké množství graffiti, které byly vytvářeny několik dní, či týdnů, byly zničeny, což odradilo některé writery od jejich dalších aktivit.
Pro spoustu crews to byl však impuls nevzdát se a bojovat proti systému. Situace ve městě jednotlivé gangy více semkla dohromady, jeich reakce byly velmi agresivní. Gangy působily spíše teritoriálně. V této době to měl writer velmi těžké, protože pokud nebyl ozbrojený, hrozilo mu přepadení a vykradení dodávky s barvami. Brzy vznikaly konflikty mezi jednotlivými writerskými gangy.
Koncem 80. let zažívá graffiti totální úpadek. Soupravy metra byly vyřazeny, což mělo samozřejmě negativní dopad pro writery. Graffiti je považováno za vandalismus a dopravní infrastruktura s policií má vše pod kontrolou. Přesto někteří writeři jako GHOST, SENTO, CAVS a další se snaží udržet tranzit writing naživu.
STYLY GRAFFITI
Není jednoduché jednoznačně definovat všechny graffitové styly, které se vyvíjely po celém světě. Mezi ty nejznámnější patří:
TAG STYLE (TAGGING)
Writerův podpis vytvořený vlastním osobitým stylem, kterým se prezentuje na zdích a různých veřejných místech. Jde o nejstarší techniku graffiti. Legendou pak byl již zmíněný TAKI 183. Cílem je popularizovat writerovo jméno pokud možno tak, aby bylo viditelné téměř na každém místě. Ze začátku šlo čistě o pouhý podpis, který se příliš neodlišoval od ostatních. Avšak v dnešní době dokážeme identifikovat writera pouze na základě jeho tagu. Každý má svůj vlastní styl psaní jednotlivých písmen.
THROW-UP
Písmena mají svoje specifické rysy a styl. Význam Throw - upu je v zanechání jasně rozpoznatelného podpisu, který je malovaný.. Throw -up se často používá u bombingu. Proces malování by obvykle neměl trvat déle jak dvě minuty. Proces malování hlavních rysů throw-upu bývá často prováděn jedním tahem. Tvary písmen připomínají bubliny či mraky.
BLOCKBUSTER STYLE
je dalším krokem ve vývoji graffiti a způsobu malování tvarů písmen. Tento styl se vyznačuje poměrně snadně čtivými písmeny, které jsou kresleny v pravoúhlých či rovnostranných křivkách. Tento styl nenabízí mnoho alternativ pro modelování, a právě proto ho můžeme sledovat v téměř nezměněné formě až dodnes. V této době jde o velmi často používanou techniku, kterou můžeme spatřit na železničních vagónech a autech.
SIMPLE STYLE
je základní technika a první krok pro začínajícího writera. Vyznačuje se nekomplikovanými tvary písmen. Písmena jsou modelována odděleně, avšak měla by vykazovat rysy a jednotu stylu. Nevyskytují se zde žádné přídavné prvky. Vytvořit si vlastní osobitý styl malování písmen je základním předpokladem a schopností stát se uznávaným writerem. Simple style se často používá při podepsání crew či při psaní delšího textu.
WILD STYLE
lze charakterizovat za již náročnější techniku. Písmena mají komplikovanější podobu, míchají se mezi sebou v mnoha nezvyklých směrech, což se odvíjí od představivosti writera. Stejně jako v simple style, i zde jsou písmena kompaktní v jednom stylu. Semi wild style je velmi populární styl, protože není časově náročný a samotná kresba je vizuálně velmi efektní a čitelná. Díky tomu se tento styl stal velmi oblíbeným u hip hopové komunity. U wild stylu jsou písmena komplikovanější, sestavení linek je více chaotické, je zde více doplňujících prvků a ozdob, spojení písmen je důmyslnější a tedy méně čitelné. Graffiti ve stylu wild style je někdy složité dešifrovat i pro samotného writera.
COMPLEX STYLE
navazuje na wild style. Najdeme zde více ozdob, propojení, překrývání obrysů, zrcadlových efektů atd. Tento styl se vyznačuje větší svobodou způsobu malování písmen a nedodržování pravidel zachovávající abecedu.
3D STYLE
je naprosto odlišný styl. Neobjevují se zde žádné tradiční hlavní rysy a dělení mezi jednotlivými plochami je pomocí. Tato technika je velmi kontroverzní. Někteří writeři 3D považují za vrchol, jiní zase tvrdí, že ti kdo malují 3D nejsou writeři, ale umělci-malíři. Styl vznikl v Evropě v 90. letech, mezi nejznámější writery patří DELTA, DAIM, LOOMIT a NECK.
OWN STYLE
styl který se neřadí do tradiční hiearchie graffiti stylů. Do této skupiny se zařazují writeři, kteří se nebojí zařadit nové prvky do té doby nepoznané. Ačkoli někdy vypadá, že graffiti těchto writerů spadá pod určitý konkrétní styl, tyto kresby mají navíc osobité kouzlo, které lze rozpoznat na první pohled. Někdy můžeme mluvit i o tzv. Country style např. Švédsko nebo City style - např. Berlín, Paříž apod.
DALŠÍ VLIVY NA STYL
Kromě charakteristiky jednotlivých stylů je nutné uvést, že na utváření graffiti má velký vliv i technika provedení, geografické a regionální faktory a především cítění a základní rysy kreseb samotného writera.
Dominantní vliv na kvalitu graffiti je barva a její aplikace. Obrys vytváří prostranství uvnitř jednotlivých písmen, které pak jsou pak určeny pro barevné vychytávky, které jsou vytvořeny různými sprayovými technikami. Teprve až s barevnou výplní graffiti ožívá a dostává konkrétní vizuální efekt a náboj. Naučit se správně používat barvy a správně je aplikovat je proces, který trvá léta. Čekat tak dlouho však sebou nese vytoužený výsledek - unikát, individuální styl, který se ukazuje nejen ve stylu písma, ale i jeho náplni.
Počet písmen je také důležitý. Writerovo jméno se obvykle skládá ze tří až šesti písmen. Volba písmen má také svůj význam, navíc jednotlivá písmena by se neměla opakovat. Média, zejména pak televize či komiksy, také představivost jednotlivých writerů značně ovlivnily. Svůj vývoj zaznamenaly i graffiti na vlacích, zejména pak pohled na ně, když projížděly - tento fakt autory kreseb také zjevně ovlivnil.
Veký význam měly kresby na vlacích a v metrech, protože se tak o writerovi dozvědelo víc lidí. Díky tomu, že graffiti bylo možno vidět na frekventovaných místech ve velkoměstech, zejména na mostech, v budovách, na vlacích, začalo graffiti vzkvétat a ovlivňovat navzdory prudké reakci úřadů umělce po celém světě. Hip hopový fenomén pak byl strůjcem pro popularizaci a další vývoj graffiti.
Writeři měli již odpočátku problémy se zákony - ničení veřejných komunikací, budov a cizího majetku. Brzy tedy začaly vznikat organizované crew, které působily na přesně stanoveném území, měly svůj styl, vlastní cíle a ideály, společně tak vystupovaly proti politickému a ekonomickému systému v zemi.
Proces tvorby graffiti není náhodný, či postaven pouze na pouhé improvizaci. Vytvoření graffiti je náročný proces, který zahrnuje velké množství představivosti, plánování a úsilí. Nejprve je nutné vytvořit skicu. Pak se plánuje charakter a výběr barev. Dále writer vytváří na základě vzorku předběžný obrys, který následovně vybarví a ozdobí, pak se aplikují definitivní obrysy.
Graffiti můžeme také analyzovat podle elementů linek, barvy, a struktury.
Stejně tak jako rap, se writeři snaží vyjádřit prostřednictvím graffiti svoje city a svůj pohled na svět, kromě toho, že mají kresby funkci sdělovací, také jsou umisťovány v lokalitách, které jsou trnem v oku - staré budovy, špinavé zdi, chladné a jednotvárné prostředí podchodů či dopravních uzlů, mostů apod.
Dnes je již graffiti bráno jako zločin, který se velmi ostře trestá. Nejvíce jsou stíhání writeři, kteří používají techniku "bombing", jsou pomalovány budovy soudu, policie, úřady, školy, obchody, frekventovaná místa.
Slovní obraty
All city - v každé části města je writer označen svým jménem.
Biting - styl graffiti je napodobeninou jiného sprayera
Blackbooks - osobní kniha ze skicami, historie writerů, dokumentace stylu a jeho vývoje
Bombing - nezákonný, masivní rozšiřování jména
Burner - skvěle nastříkané graffiti
Cap - rozprašovací hlava u sprayů - má více obměn.
Characters - kresby figurek, postav v osobitém stylu
Crews - seskupení writerů, kteří společně malují, vzájemně se motivují a ovlivňují
Crossing - překrytí graffiti malbou jiného writera, což je způsobeno často na základě konfliktu, či zabrání atraktivní plochy v dané lokalitě
Fame - writer se snaží rozšířit své jméno, proslavit svůj styl
Wall of fame - plocha, kde má writer povoleno vytvořit své dílo, vznikají zde ty nekvalitnější umělecká díla

King - uznávaný writer se specifickou technikou a osobitým stylem.
Line - metro, specifické trasy metra.
Messages - kresby, které obsahují krátké oznámení
Murals - velkorozměrové malované zdi
Piece - velká kresba - obraz ve stylu nebo charakteru s označením data, podpisu a zprávy
Quick-Pieces - vychází ze Throw up techniky, čárkované, maximálně jednobarevné, avšak s pečlivě provedeným obrysem.
Style - cíl každého writera, mnohaletý proces, kdy se vyvíjí osobitý styl a způsob malování písmen
Throw-ups (T-ups) - maximálně se používají dvě barvy, bez nákladného designu, rychle a velkoplošně,
Toy - nezkušený writer s mizernou či žádnou technikou
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama